Η ΔΕΗ «χαρίζει» σε ανταγωνιστές 400.000 πελάτες της.....

Η ΔΕΗ «χαρίζει» σε ανταγωνιστές 400.000 πελάτες της.....

The  applications for the Social Household Charges,  reached the number 148,765,  during  two months from 14 January 2013 to 10 March, according to data reported to the House by the Chairman and CEO of Public Power Company, April 10,2013 / Ôéò 148.765, Ýöôáóáí ïé áéôÞóåéò ãéá ôï Êïéíùíéêü Ïéêéáêü Ôéìïëüãéï, ôï äßìçíï áðü 14 Éáíïõáñßïõ ôïõ 2013 Ýùò 10 Ìáñôßïõ, óýìöùíá ìå óôïé÷åßá ðïõ äéáâéâÜóôçêáí óôç ÂïõëÞ áðü ôïí ðñüåäñï êáé äéåõèýíïíôá óýìâïõëï ôçò ÄÅÇ

 

Τη δημιουργία μιας θυγατρικής εταιρείας στην οποία θα «προσφερθούν 400.000 πελάτες της ΔΕΗ και θα διατεθεί προς πώληση σε ιδιώτες ανταγωνιστές προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, ανακοίνωσε, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Μανώλης Παναγιωτάκης.

Η πρώτη εταιρεία που θα δημιουργηθεί με 400.000 πελάτες (αντιστοιχούν στο 6-7% της αγοράς) προβλέπεται να είναι έτοιμη τον Σεπτέμβριο, ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει να ακολουθήσουν κι άλλες. Οι πελάτες θα επιλεγούν με αντιπροσωπευτικό τρόπο, δηλαδή θα περιλαμβάνονται και οι λιγότερο κερδοφόρες κατηγορίες, καθώς και οφειλέτες με ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Ο ίδιος ανέφερε ότι οι πελάτες που είναι προσδεδεμένοι στη ΔΕΗ (Δημόσιο, υψηλή τάση, αγρότες, καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις) αντιπροσωπεύουν σήμερα το 55% της αγοράς. Συνεπώς υπάρχει ο κίνδυνος η μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ να οδηγήσει σε απώλεια του συνόλου των κερδοφόρων πελατών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ